Welzijn en welbevinden, waar gaat dat in godsnaam over?

Welzijn en welbevinden hebben alles te maken met aangename gevoelens en met het ervaren van lekker in je vel gevoelens. Ze gaan over het ervaren van flow, feel good, genot en levenskwaliteit.

Het wel of niet ervaren van welzijn en welbevinden is van grote invloed op het dagelijks gevoelsleven, het dagelijks functioneren en op iemands geestelijke gezondheid.

Welzijn en welbevinden omvat alle aspecten van leven. Zowel in werkcontext, schoolcontext, interpersoonlijke context als in relationele context zijn ze van belang. Los van het plezier dat welbevinden intrinsiek in zich draagt, is er ook een rechtsreeks verband met het vermogen tot functioneren op sociaal en relationeel vlak.

Redenen genoeg dus om als maatschappij, organisatie, bedrijf, school en mens in te zetten op welbevinden.

Er is ook een rechtsreeks verband gelegd tussen welzijn en welbevinden en het vermogen tot optimaal leren, presteren en functioneren. Willen we het beste uit onszelf of uit elkaar halen dan moeten we oog hebben voor dat welbevinden.

Als je je nu afvraagt ja, maar hoe?, contacteer me dan als de bliksem en we stippelen een parcours voor jou of je organisatie uit om samen te werken aan jouw changes en challenges.

Waarom ervaren we soms geen welbevinden en welzijn?

Ons welbevinden en welzijn kunnen onder druk komen te staan omdat het leven ons geregeld uitdaagt en niet altijd tegemoetkomt aan onze noden en behoeftes. Moeilijke life events zoals ziekte, scheiding, verlies, ongewenste veranderingen, ouderdom en financiële tegenslag maken het ons niet altijd gemakkelijk. Maar ook ons verleden, onze emotionele bagage en externe factoren kunnen onze draaglast uit balans brengen. Sociale interacties kunnen ontgoochelen en pijn doen. Soms raken we de zin kwijt. We evolueren. En soms hebben we gewoon cognitieve denkprocessen opgebouwd die disfunctioneel of niet helpend zijn.

Vele mensen houden het een tijdlang vol, hebben genoeg kracht en hulpbronnen maar anderen krijgen het steeds moeilijker. Ze raken uit evenwicht en ontwikkelen (tijdelijk) een individuele zorg- of hulpvraag die we gereflecteerd zien in fysieke en of psychische klachten, moeilijk hanteerbare gevoelens, maatschappelijk disfunctioneren, verminderd presteren, ziekte, uitval en relaties die onder druk komen te staan.

Dit zijn geen uitzonderingen daar zijn de cijfers erg duidelijk. (Meer cijfers op Geestelijk Gezond Vlaanderen)

  • Eén op drie van de Vlamingen krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen.
  • We hebben in Vlaanderen drie suïcides per dag om van het aantal pogingen nog maar te zwijgen.
  • De maatschappelijke agenda staat bol van thema’s rond eenzaamheid, verzuring, depressie, burn-out, stress, levensmoeheid en zinverlies.

Er is dus enerzijds een duidelijke noodzaak om het welzijn en welbevinden in onze maatschappij bij jong en oud te verhogen. En anderzijds ook veel nood aan structurele preventie. Waaw brengt een aanbod voor zowel particulieren als voor organisaties en bedrijven die willen inzetten op welzijn en welbevinden voor hun mensen.

Meer weten over welzijn en welbevinden?

Welzijn en welbevinden worden opgedeeld in lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en welbevinden. Deze componenten worden soms ook verder verfijnd in materieel, lichamelijk, sociaal, cultureel, psychologisch en existentieel welbevinden.

Materieel welbevinden
Hier wordt vooral verwezen naar de mate waarin men tevreden is met de materiële realiteit die iemand heeft. Aspecten zoals woon- en leefomgeving, financiële standaard en dergelijke vallen hieronder. Vb Werk je graag op je werkplek? Kan je tot rust komen ? Heb je juiste meubilair? Ergonismisch aangepast? Lichtinval? Heb je een omgeving die je inspireert en bijdraag tot je welbevinden?

Lichamelijk welbevinden
Het lichamelijk welbevinden omvat enerzijds de lichamelijke gezondheid van een persoon, zoals de afwezigheid of controle van pijn en ziekte. Anderzijds heeft het ook te maken met de tevredenheid over het eigen lichaam en het accepteren van zijn uiterlijk.

Sociaal welbevinden
Sociaal welbevinden hangt samen met de mate van tevredenheid rond sociale contacten en relaties die men heeft. Ook de mate waarin men zicht aanvaard voelt binnen de context zijn hier van belang. (vb. de familie, het werk, de school, de omringende groep, de samenleving,…)

Cultureel welbevinden
Cultureel welbevinden moet hier in ruime zin gezien worden: zaken zoals taal, waarden en normen naast Cultuur met de grote C zoals kunst. Ook hoe men denkt over de actualiteit en de persoonlijke cultuurbeleving zoals het luisteren naar muziek en het lezen van een goed boek zijn vormen van cultureel welbevinden.

Psychisch welbevinden
Deze vorm van welbevinden omvat de positieve omgang van een persoon met ervaringen, emoties en herinneringen. Hoe tevreden is men met zichzelf, met het verleden en het heden? Hoe kijkt men naar de toekomst? Het psychisch welbevinden kan dus opgevat worden als de mate van tevredenheid over zichzelf en zijn leven.

Existentieel welbevinden
Grote levensvragen die gaan over het leven en de dood, over het universum en over religie worden hier geplaatst. Zingeving speelt hier een belangrijke rol. Identiteitscrisis, depressie, doelloosheid, en zinloosheid gaan vaak samen met suïcideverlangens terwijl het ervaren van de zinvolheid van het leven net een grote sterkte is bij het verhogen van iemands veerkracht.